ספריהם של אנשי בוטשאטש ע"ה

ש"י עגנון

מן הספרים שנדפסו בבוטשאטש

לבקשת אנשי עירי ולזיכרון לפני אוהבי תורה רשמתי שמותיהם של ספרים שנתחברו בכתב עברי על ידי חכמי בוטשאטש. את הספרים שאני מכיר ואינם מצויים רשמתי בפרוטרוט ואת שאני זוכר ואינם לפני רשמתי עפ"י אחרים וסימנתי אותם בצורת כוכב. מאחר שנעשתה הרשימה בעתות שונות ולתכליות שונות לא דקדקתי לעשותה לפי שיטה אחת. מכל מקום יש בה מעין זיכרון לתורתה של בוטאשטש שהייתה מלאה חכמים וסופרים עד שבא האויב והחריב את העיר והרג את יושביה. מקווה אני שרשימה זו שהיא ראשונה לגבי ספרי עירנו יש בה לעורר יודעי ספר להשלימה ולתקנה.

לצערי לא עלתה בידי לראות כמה ספרים שאני מכיר אותם מילדותי, כגון החומשים שהדפיס הג"מ זאב וואלף פאהרילע עם פירוש שארית יהודה לבוב תרמ"א וכגון "יידישע ווערקער" שבועון ביידיש שנערך בבוטשאטש ע"י ר' אלעזר רוקח מצפת ונדפס בבוטשאטש בדפוסו של זאב דראטלר ואני עצמי פרסמתי בו שירים וסיפורים.

עוד יש להזכיר את ספרי קרובי החכם ר' דוד צבי מילר עליו השלום, כגון הגדה של סאראייבו (ווינה, 1898) וכגון חוקי המורפי (חוקי חמורבי) (ווינה, 1903) ועוד, שלא הכנסתי אותם ברשימה, לפי שהשערים והכרוך אחריהם נכתבו לועזית.

מודה אני לביבליוגרף הדיקן מר שלמה שונמי שסייע אותי בסידור החומר.

 1. ספר א ב ל   ג ד ו ל  לה"ר אברהם תאומים... מלפנים היה אב"ד דק"ק זאבריז במדינת גאליציא וכעת אור תורתו זורח לישרים בבית מדרשו דק"ק בוטשאטש... מספד... על מות הרב הצדיק מוהר"ר ישראל מרוזין זצלה"ה. לעמבערג ירא"ת לפ"ק. א, ל' דף.
  [ספר זה אבל גדול וכן ספר אבל כבד הם לר' אברהם תאומים אבד"ק זאלישטשיק, ונתייחסו בטעות לדודו הגאון ר' אברהם תאומים בעל חסד לאברהם אב בית דין של ק"ק ביטשאטש. ועיין בספר נחל דמעה לה"ר אברהם תאומים אב"ד זאלישטשיק שם בדברי בנו, נחל דמעה זאלישטשיק. חש"ד].
 2. קונטרס א ב ל   כ ב ד  מספד על... הרב הצדיק... שר שלום [בן] הרב הקדוש... תפארת ישראל זצלה"ה מרוזין. לעמבערג, דפוס מיחאל [1] פ' פארעמבא, ירא"ת לפ"ק.
  כ' דפים °8
  [בסוף הספר "אנכי עפר ואפר אברהם תאומים אבד"ק זבארז כצ"ל זבארז לא זבארז וכדומה"]
  ונסתפח לזה קונטרס אחד מחבורו הגדול בית אברהם על הש"ע והוא חדר אחד מבית אבל שלו על הלכות אבלות אשר השיב... בדין נמצא עצמות יבשות התשובה השיב הרב... לכבוד ידידו... מוה"ר זאב וואלף פאהרילע מק"ק טוסיט וכעת יושב בשבת תחכמוני בק"ק בוטשאטש. מביא מחדושי אגדות שלו על תנ"ך [שלא נדפסו] ודברים שאמר בדרוש לראש השנה בעת מכון שבתו בק' זבארז ובסוף הספר חותם אנוכי עפר ואפר אברהם תאומים אבד"ק זאברז.
 3. קונטרס א ו ה ב   מ ש פ ט  (חלק ראשון)  במשפט דברי ריבות בעיר סיגעט אשר נחלק העם לחצי.... נעשו לקהל ועדה ...
 4. עדת ספרדים ויקומו אחיהם שונאיהם מנדיהם המכונים בשם קהל ארטהאדאקסין וקראו אחריהם מלא כי ח"ו עברו חוק הפרו תורה ונתפשרו להקריב משפטם לפני ב"ד של חמשה.... אך הרב החמש לקח עטרה לעצמו והוציא פס"ד בלא מו"מ בהלכה פא"פ עם יתר הרבנים הנבררים וכתב שטנה על עדת הספרדים לחייבם בכל ולעומתו אזור חיל... הרב הגאון המובהק סוע"ה מו"ה פייבל הלוי אבד"ק בראדשין... לעמבערג. אוה"ב צדק"ה ומשפ"ט לפ"ק [תרמ"ז 1887].
  קר דף. 8º
  [לעניין הפילוג והפירוד והמחלוקת שבין הקהלות שבאונגרין ובו חוות דעתם של רוב גדולי גליציה בוקווינה ואונגריא ובסופו טופס השטאטוטען הראשונים אשר נתקבלו אצל האסיפה  כלליות ברצון כל אנשי העיר ובמעמד והסכמת הרב.. מו"ה יקותיאל יהודה טייטלבוים.]
 5. א ח א ב   לה"ר אלחנן שיצר, טרגדיה בת ארבע עלילות.
  רדום תרצ"ד 65, 1 עמ' 8º
 6. א מ ו נ ה   ו ה ש כ ל ה   הר' דוד מאיר אנדערמאן, חזיון בחמש מערכות
  דראהאביטש, תרמ"ז.
  1,72 עמוד 12º
 7. קונטרס  א מ ר ו ת   ט ה ו ר ו ת  ... להגאון הקדוש מוהר"ר אברהם דוד אבד"ק בוטשאטש [טבילת טהרה, טבילת כלים והלכות שבת] יצא לאור בהשתדלות הני תרי גיסי הרבנים המופלגים... צבי הירש ומהר"ר שמעון בני הרב... יצחק שליט"א מבוטשאטש נכד הרב המחבר [בעברית ו"טבילת טהרה" גם בעברי-טייטש].
 8. קונטרס  א מ ר ו ת   ט ה ו ר ו ת כנ"ל. לעמבערג, ברכת טוב לפ"ק [תרל"ט].
  [משונה מן הקודם ובו מכתבים יקרים העתק מכתב לק"ק באטישאן
  א) אודות הפרצה ליתן חלב חזיר בבורית ובנרות...
  ב) ואודות הולכת יין
  ג) אודות מלאכה בחול המועד
  ד) ואודות ניקור.] 
  העתק מכתב מליצה לקרוא נדבות "בהפוך ה' את העיר.. שבעו"ה יצא... אש... והרבה בעלי בתים יצאו נקיים מנכסיהם ... ודא עקא העולה על כולנו אשר.. ביהכ"נ נשרפה כליל" וכן מכתב לענין מחותנו הרב החסיד מו"ה נפתלי הערציל חתנו של... מו"ה צבי הירש מזידיטשוב. 
  לעמבערג בדפוס יעקב משולם ניק, זא"ת הברכ"ה לפ"ק.
  AMUROZ THORES, VCerl. S. Wurman' Druck des U. W. Salat et I. M. Nik Lemberg 1879
  ט"ז דף. °8.
 9. קונטרס  א מ ר ו ת   ט ה ו ר ו ת כנ"ל ... הובא לבית הדפוס ע"י שמואל מרדכי דרעזדנער מעיר סאטמאר. סאטומארע, תר"ץ לפ"ק.
  כ"ח דפים, °16

  8א* ארחות חיים על ש"ע או"ח ... ממני ... נחמן כהנא ... עם הגהות מה"ר שלום מרדכי הכהן. מ. סיגעט, משה בלומענפעלד תרנ"ח. [3], 178, [2] 203. 2º
   

 10. א ש ל   א ב ר ה ם   הערות חדשות בדיני שולחן ערוך או"ח  ... לה"ר אברהם דוד אבדד"ק בוטשאטש אשר ליקטתי ישראל אריה ליב ווארמאן. חלק א - ב.
  לעמבערג, דפוס פ' באלאבאן, תרמ"ו.
  1 לב, יב  דף. °2.
 11. א ש ל   א ב ר ה ם   הערות חדשות וסברות ... בדיני שולחן ערוך או"ח חלק ראשון ... לה"ר אברהם דוד זצלה"ה אבדד"ק בוטשאטש אשר ליקטתי והעתקתי מתוך המון כתביו ... אנכי ישראל אריה ליב ווארמאן. בהרב מו"ה יצחק ... בן בנו של הרב המחבר ... לעמבערג, (פעסיל באלאבאן), תרנ"ג. 22, 8 דף. °2.
  ב' חלקים בכרך אחד.
 12. ספר א ש ל   א ב ר ה ם  מהדורה תניינא ... על סימני ש"ע או"ח ... פרי עשתונות ... הגאון הקדוש מוהר"ר אברהם דוד, אבד"ק בוטשאטש. הבאתיו לביהד"פ ... נכדו הפעוט ישראל אריה ליב ווארמאנן בהרב ... מו"ה יצחק ע"ה בן בנו של הרב הצדיק ... בוטשאטש, בדפוס של הרבני הנגיד מו"ה זאב דראטלער תרס"ו 1906.
   192 עמ' °4
  Verlag des Herrn Israel Leib Wurmann Buczacz (Galizien) Volksdruckerei W. Dratler Buczacz
  [בראש הספר מכתבי עוז של הר' שלום מרדכי הכהן אב"ד ברעזאן מקודם ראב"ד בק"ק בוטשאטש, ושל הר' מאיר אריק אב"ד יאזלאוויץ, אח"כ רב אב"ד בק"ק בוטשאטש.  בעמוד ג-ד התנצלות המסדר, ומעמוד 183 ואילך הערות מהגאון ר' מאיר [אריק] אבד"ק יאזלאוויץ.] 
 13. ספר ב א ר   מ י ם   ח י י ם  חבור על התורה שחיבר איש חסיד הרב הגאון איש אלקים קדוש המופלג בחכמה וביראה וענוה מו"ה חיים זצלל"הה בעהמ"ח ספר סדורו של שבת וספר שער התפלה אשר שמש בכתר הרבנות בכמה קהלות קדושות וסוף ימיו קבע ישיבתו האה"ק תוב"ב משם הובא חיבור הלז בו נפלאות ידבר. זיטאמיר תרכ"א. חלק ראשון א. קמ"ז דף; חלק שני א. קס"א דף °4
  [ספר באר מים חיים נדפס בראשונה בטשרנוביץ ואחר כך בזיטאמיר. מכאן ואילך חזרו והדפיסוהו פעמים הרבה וגם צירפוהו לפירושי החומשים.]
 14. ספר ב ר כ ת   א ב ר ה ם   הן הן הדברים אשר יצאו מפי ... מו"ה אברהם דוד ... אבד"ק בוטשאטש אשר כתבם אחד המיוחד מתלמידיו ה"ה החסיד ... משה דוד במו"ה צבי ז"ל מק"ק קאלאמעא ובהם כמה דברים אשר הוסיף משה מדעתו ... וכן יכבד אב לזה השתדל בנו ... מו"ה צבי ווייזעלבערג להדפיס את הספר היקר הזה קאלאמעא בדפוס מו"ה אלטער טייכער תרמ"ח 1887.
  כג דף °8
 15. ספר  ב ר כ ת   ד ו ד   על חמשה חומשי תורה להר'  אברהם דוד אב"ד דק"ק ביטשאטש.  [לעמבערג]] תרס"ה לפ"ק.
  קפד דף. °4
  Lemberg, Gedruckt BeiIihdas Rosanis, 1800.
  [על ספר בראשית בלבד, בסוף דרוש למסכת פסחים שם הדפוס והשנה מזוייפים, נראה שנדפס תר"ה.]
 16. ב ת   י פ ת ח   לה"ר אלחנן שיטצער, מחזה תנכי בארבע תמונות. רדום, תרצ"ג,
  1 עמ' °8

 17. 15 א *  ג י ל ו י   ד ע ת   על יו"ד (מן סי' ס"א עד סי' ס"ט) ... מוהר"ר שלום מרדכי אבד"ק ברעזאן. סאטמאר, דפוס ו. שוארץ תר"פ

   [3], ב-יא, [1]  דף. °4
  Google
   
  Web www.buchach.org

 18. ספר  ד ב ר   ב ע ת ו  חלק שני מספר דברי חכמים [ה"ה ספר שלישי מחיבור הגדול אגדת אזב] על הש"ס [סדר מועד] ... מהרה"ג בעהמ"ח ... שארית יהודה. לעמבערג, בדפוס של ה"ה מו"ה אורי זאב וואלף סאלאט ע"י מו"ה יעקב משולם ניק, זמר"ת לפ"ק.
  Veriag des Verfassers Wolf Pohorille Buczacz Lemberg 1887
  "2
 19. ספר  ד ב ר י    א ב ו ת  להר' אברהם דוד אבד"ק בוטשאטש ביאור על מסכת אבות יוצא לאור בהשתדלות הני תרי גיסי הרבנים... מוה"ר צבי הירש ומוהר"ר שמעון בני הרב מו"ה יצחק שליט"א מביטשאטש נכד הרב המחבר, לעמבארג, בדפוס... יעקב משולם ניק, זא"ת הברכ"ה לפ"ק. מ דף "8
  DIWREI ABOT Verl S. Wurmandruck des U. W. Salat at D. M. Nik Lemberg 1879.
 20. ספר  ד ב ר י    א ב ו ת כנ"ל, לעמבערג, אהו"ב דבר"י אבו"ת לפ"ק 1879,
  מח דף  °8
  [ובסופו השמטות על הגדה של פסח לתשלום הגליון ומכתב ששלח המחבר בימי חורפו להגאון ר' זלמן מרגליות מבראד.]
 21. זה ספר ד ב ר י   א ב ר ה ם  ביאור על ספר דעת קדושים (מן ס' מ' עד סי' ס') מהרב ... אברהם דוד ... ובסופו נספח קונטרס השגות כללים בענין כתיבת שמות בגיטין ... ממני יחזקאל ... פרענקיל בק' הוסיאטין. פרעמישלא, בדפוס ר' אהרון זופניק ור' חיים קנאללער עט האמרשמיט,, תרמ"ו,
  ב, מב דף ,°2
  שם הספר וכו' כתוב גם באותיות קוריליות.
 22. ספר ד ב ר י   א ב ר ה ם  ח"א שער א' ביאור על ספר דעת קדושים ... על כל ה' שחיטה ועל כללי תר"ל .... מאתי יחזקאל פרענקיל הויאטין, קאלאמעא, בדפוס אלטער טייכער, תרנ"ד.
   60 1 דף °4
  DIWRE ABRAHAM Druck von M. Bilous in Kolomea
 23. ספר דברי דוד  אלו דברים ... על סדר ... תפלה כמעשהו בס' תפלה לדוד לה"ר אברהם דוד אבד"ק בוטשאטש, המו"ל שמעון בר' יצחק נכד המחבר, קאלאמנעא, תרנ"ב.
  מ דף, °8
 24. ספר דברי חיים  חלק ראשון להר' חיים ירוחם תלמיד ותיק להגה"ק מביטשאטש בן הרבני ... שמעון משולם פייביש מק"ק ביטשאטש ולמעלה בקודש בסדר היחוס. מונקאטש, דפוס קאהן עט פריעד, תרס"ו.
   [36 דף] °4
  [בסופו קונטרס מלא חידושים ולקוטים ששמע מרבותיו הגדולים אנשי השם ובראשם הגה"ק מבוטשאטש זצלל"ה אשר לא ראו אור הדפוס עד עתה.]
 25.   ד ב ר י   ח כ מ י ם  אשר אסף וליקט וחיבר ... מוהר"ר יהודא ליב בן הר"ר יקותיאל מלמד וקורא דק"ק ביטשאטש ... וסידר אותם לפי סדר הפרשיות ולרגלים וזמנים ... [בראשו דברי חכמים ןחידותם על גפ"ת ובסופו תקוני המסורות עפ"י ס' אור תורה]. זאלקווא, בדפוס המחוקקים נכדי ה"ר אורי פייביש סג"ל. [תקי"ז 1757]
  [36 דף] °4
  23א  ד ב ר י   י צ ח ק  ... [מהר' יצחק אייזק ווייס, עם הערות מאת הרב שלום מרדכי הכהן...]. מונקאטש. אהרון דוב מייזעלס תרס"ו.
  36 דף, °8
 26. ספר ד ע ת   ק ד ו ש י ם  חלק ראשון מספרי קדשי דוד אשר השאיר אחריו הד"ר אברהם דוד זצ"ל אב"ד בוטשאטש ... לברר כל דבר הקשה בהלכות שחיטה ובכל הלכות טרפות. ונוסף בו כללים נחוצים בהוראה. סדרתיו ותקנתיו והוספתי בו הגהות גידולי הקדש ומקדש מעט ... פייבל הלוי אבד"ק בראדשין וכעת ראב"ד בק"ק קאלאמיא נדפס בהוצאת ... אברהם ויידינפעלד מסאניסלאוו.

  לבוב, בדפוס אברהם ניסן זיס סג"ל, תרל"א
  DAAS KEDAUCHIM Lemberg 1871
  קמו, ב, לא דף °2
  [מכיל גם מכתב עוז של הגאון ר' יוסף שאול הלוי נאטנזאהן והקדמת המסדר.]
 27. ד ע ת   ק ד ו ש י ם   הר' אברהם דוד וואהרמאן הלכות שו"ב וטריפות עם הגהות גידולי הקדש ומקדש מעט מהר' פייבל הלוי אבד"ק בראדשין ... ועל הלכות ספר תורה לבוב תר"מ.
  קצ"ט דף °2
 28. ד ע ת   ק ד ו ש י ם   על הלכות ספר תורה ובו ארבעה ספרים הפנים מועתק מספר בני יונה וסביב לו יחנה הדעת קדושים ועל צבאם הגהות .... מקדש מעט גדולי הקדש אשר חיברם .... אורי פייבל הלוי אבד"ק בראדשין.
  לבוב תרנ"ו.
  ב, נח דף, °2
  ד ע ת   ק ד ו ש י ם   על הלכות תפילין ובו שלושה ספרים דעת קדושים להר' אברהם דוד אבד"ק בוטשאטש וסביב לו הוספות ... מקדש מעט גדולי הקדש... ונוסף בסוף חלק זה קונטרס מהלבוש בתמונת האותיות ועליו הוספה ממו' הדעת קדושים ואחריהם המקדש מעט לבאר חילוקי דיניהם ... חיברו מו"ה אורי פייבל הלוי אבד"ק בראדשין. לבוב, תרנ"ז.
  א. מב דף °2
  ד ע ת   ק ד ו ש י ם   על הלכות מזוזה כנ"ל, לבוב תרנ"ו.
  א. טז דף, °2
 29. ד ע ת   ק ד ו ש י ם   על מליחה בשר בחלב והלכות קטנות קדשי דוד אשר השאיר אחריו .... הרב ... אברהם דוד זצ"ל אבד"ק בוטשאטש ... ונוסף בו כללים נחוצים בהוראה אשר סידר ותיקנו והוסיף הגהות גידולי הקדש ומקדש מעט הרב ... פייבל הלוי אבד"ק בראדשין, לעמבערג , (א' סאלאט), תרע"ב 1911.                                                            
  4, ד דף, °2
  27א סדר  ד ע ת  ק ד ו ש י ם  כולל של כל תפילות השנה ע"פ נוסח ספרד ואשכנז עם פירוש תהלה לדוד מאת ... המקובל אלקי מרן אברהם דוד זצלה"ה אבד"ק בוטשאטש ... ונספח עליו ספר נועם מגדים על דיני תפלה מהגאון עמוד ההוראה בעל פרי מגדים וספר דרך החיים השלם עם כמה הוספות רבות אשר נחסרו בדפוסים הראשונים עם מפתחות ... מאת הגאון מ' יעקב זצלה"ה אבדק ליטא ... ולמען לא יחסר כל בו הוספתי ס' עיון תפלה מאת הרב הגאון מ' שמרי' אבד"ק הרימלאב זל"ה עם הוספות רבות אשר נשמטו בדפוסים ראשונים. פירוש מספיק על יוצרות סליחות עם הושענות ולהשלים המלאכה ... הדפסתי פירש"י על מס' אבות מוגה ממשניות עץ החיים למהר"י הגיז ז"ל גם נקבצו ובאו בו תיקון חצות, הגדה, תפלת זכה, פרק שירה, תיקוני שבת, שיר היחיד. כל אלה נקבצו ובאו ע"י ר' חיים קנאללער נ"י מפרעמישלא ויצא לאור ע"י ... מ' אברהם יצחק אמקרויט פרעמישלא התרנ"ב בדפוס זופניק.
  קנאללער עט האמערשמיט טז, רלו, דף 4 [דרך החיים השלם נדפס בשנת תרנ"א עם שער מיוחד א, נא דף]

  27ב   ד ע ת   ת ו ר ה  על הלכות שחיטה ... מוהר"ר שלום מרדכי הכהן. לעמבערג, פעליקס בענדאסקי תרנ"א.
  6-109 דף °2.
 30. ספר  ד ר י ש ת   ה ז א ב  להר' זאב וואלף פאהרילע נ"י יושב בשבת תחכמוני בק"ק בוטשאטש ... ויכלול ספרו זה מהדורא תליתאי לספר חומת אנ"ך עה"ת ומהדורא תניינא לס' חומת אנ"ך על נ"ך וס' דברי חכמים על הש"ס וס' עה"ש [-ערך השלחן] שעל הש"ע הובא לבית הדפוס ע"י מו"ה יעקב משולם ניק. לעמבערג, תרנ"ה.
  כד, קכב דף °4
  DRISHAS HAZEW, Verlag des Verfassers Herrn Wolf Pohrile in Buczacz Buchdruckerei des Ch Rohatyn, Lemberg 1895

  .[כד דף כולל שער והסמכות גאוני זמננו וצי"ע על פ' שארית יהודה שעה"ת בראש המסכימים הגאון ר' צבי הירש אורינשטיין מלבוב והגה"צ ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגיט הוא דוד אשתו של המחבר והג"ר שמעון סופר מקראקא והגאון ר' משולם הלוי איש הורוויץ מסטניסלוב וכן הסמכות מגבאי הצדיקים מטשורטקוב ומאטאניא ומהרב הצדיק ר' יהושע הורוויץ מדזיקוב ומהר"ר יחיאל ברומיר הלוי ראב"ד בוטשאטש ומהר"ר שמואל יששכר שטארק דומ"ץ בוטשאטש ומרח"נ דעמביצער מקרקא ומשאר כמה רבנים שנתפרסמו אח"כ לרבנים גדולים וכן מכמה אנשי ארץ ישראל.].

 31. ספר  ד ר ך   א מ ו נ ה  להר' זאב וואלף פאהארילע ח' על גמ' מס' ברכות ומשניות ס' זרעים חלק ראשון מספר דברי חכמים שהוא ספר שלישי מחיבור הגדול אגדת אזב שארית יהודה, לעמבערג 1887.
  70 דף, °2
 32. ספר  ד ר כ י   ש ל ו ם  כללי הש"ס והפוסקים כולל כמה מאות כללים בדברים חדשים שלא נזכרו בספרי הכללים ... ונספח איזו עלים לתרופה מאת המו"ל, תולדותיו ותהלוכותיו והתנהגותו ... בשם אהל שם כל זה חיבר ... מו"ה שלום מרדכי הכהן... הוצאת הר' צבי הכהן שווארן בן הרב המחבר. בילגוריא בדפוס של האחים וויינבערג תרפ"ט.
  עד ב דף °8
 33. הגדה של פסח סדר הגדה של פסח עם פירוש יד רמה ... לה"ר אברהם דו אבד"ק בוטשאטש. קאלמאעא תרנ"ז.
  31 דף °8

  31א הגהות מהרש"ם על הש"ס סאטרמארע, דפוס מ.ל. הירש תרצ"ב [4] פו דף. 4

 34. ספר זכריה המבין ... יסודות חכמת האלוהות וחכמת הקבלה האמיתית להמתחילים לבוא שעריה ... נחלק לכמה שערים ... ונשמר בהם שמירת הסדר לילך מן הקודם אל המאוחר ובתוכם מבוארים הרבה מקראות וכמה מאמרי חכמינו ז"ל ... גם ביאר ... דברי רבי אליעזר הקליר במקומות שהשיג עליו הראבע ז"ל. חברו הר"ר זכריה מענדל בן הנגיד הרבני המפורסם מוהר"ר ליב מבטשאטש ונקרא במדינתנו מוהר"ר מענדל פאדייץ בעל המחבר ספר מנורת זכרי' וספר זכריה משלם. פראנקפורט דאדרה, בדפוס אלמנת האדון דאקטר ופראפעסר גרילא תקנ"א.
  א, לג דף. °8
 35. ספר זכריה משלם חיבור נפלא בעומק הלכה ובפסוקים שחיבר ר' זכרי' מענדל מק"ק בוטשאטש ... פ"פ דאדר תקל"ט.
  עב דף °2

  [עיין ערך מנורת זכריה] ולפי שהספר הזה השלמות הספר מנורת זכריה נקרא זכריה משלם ע"ש השלמת דהיינו זכריה הינו משלם [=משולם]... ואפיל תחינתי לפני כל מעיין בספרי וגם בשומעם מדברי שיזכירו שמי וכל אחד מישראל מחוייב לתקן גם נשמת חבירו כמו שכתבתי בספרי הנחמד מנורת זכריה.

 36. חלק שני מספר חומת אנ"ך ביאורים על נו"כ ... עפ"י הטעמים דקדוק הלשון ונועם המליצה. חקר מקומות אה"ק המובאים בנו"ך. מועד נבואת כל חוזה ומלוך מלך ביהודה וישראל וקורות שאר האומות אשר עליהן ... נבאו הנביאים ... וביאור ממאמרי פרש"י בדקדוק לה"ק ... מהר"ג הגדול המפורסם .. [ה"ר זאב וואלף פאהארילע] בספריו.. ס' שארית יהודה עה"ת וס' דברי חכמים על הש"ס הובא לבית הדפוס ע"י מו"ה יעקב משולם ניק.
  לעמבערג, תר"ן.
  ב, קצח דף
  CHOMATH ANOCH, Elgentum und Verlag vom Verfasser Wolf Pohorile in Buczacz Druck des Jacb Ehrenpreis Lemberg 1889.
  [בשירת דבורה מעתיק המחבר מתוך ספרו תומר דבורה שיר אשר שר במליצה על דרך מחזזה, ובתהילים בפסוק המגביהי לשבת מזכיר את ספרו שפת אמת על הדקדוק, שלא נדפס.]
 37. ספר חוסן רב חלק שלישי מספר דברי חכמים [ה"ה ספר שלישי מחיבור הגדול אגרת אזב] על הש"ס ... חידושים על יבמות כתובות נדרים נדיר סוטה גיטין קדושין [לה"ר זאב וולף פאהארילע]. לעמבערג, תרמ"ט.
  ל' דף °2
 38. ספר טל אורות הגהות הערות וביאורים על ש"ס בבלי וירושלמי לה"ר מאיר אריק אבד"ק בוטשאטש ב"ר אהרון יהודה, יצא לאור על ידי תלמידו ה"ר יחיאל מיכל פרעמינגר. וינה, בדפוס "אוניאן" של האחים אפל, תרפ"א לפ"ק.
  ס' מח. דף. °2
  *36א ספר יגדיל תורה והוא זכרון יהודה. חידושים ... על סוגיות הש"ס ואיזה שו"ת ילקוטים ... מוהר"ר יהודה ליבוש מונק ונלווה בסופו איזו שו"ת מהרב מהרש"ם [=שלום מרדכי שבדרון] אבד"ק בערזאן ... ווארשא. דפוס י. מ. אלטער תרפ"ט.
  [3] דף, [5] – 195 ע' °2
  בשער השני: בילגורייא, דפוס האחים וויינבערג, תרפ"ט.
 39. ספר ילקוט דוד פירוש על כמה מאמרי תורה ... לה"ר דוד חלפן הלוי מעיר בוטשאטש. פשמישל, תרפ"ז.
  78 עמ' °8
  [בראש הספר הקדמת המחבר על קורותיו בימות המלחמה ובסוף הספר שני דפים חרוזים שיוצא מהם שבסדר יתרו נהגו העם לנדור לתלמוד תורה לבני העניים כיוצא בזה בפרשת ואתחנן.]
 40. יקרא דאורייתא חדושי אגדה ודברי כבושין שנאמרו בתוך קו"ע [קהל ועדה] לכבוד ספרי תורה בנתינתם לבית הכנסת ... גם מלין קצת דשאר אגדה ... ונלוו אליהם חידושים על או"ח ועל מקור חיים הל' פסח תוי ונוי מעבר לדף [ שמואל ישכר שטארק מורה ודאין פה ק"ק בוטשאטש]
  לעמבערג, נדפס ע"י ... דוד שמואל ראטה, תרנ"ז.
   א, לא דף °4
  JIKUREI DEORAJSE, Verlag von Rabbiner Samuel Stark in Buczacz, Druck von Ch. Rohatyn in Lemberg 1897.
 41. הירדן ירחון ספרותי ומדעי, העורך: דר' אלעזר רוקח, שנה א. חוב ד (מנחם אב), בוטשאטש, דפוס וו. דראטלער, תרס"ו.
  72 עמ'. °8
  [לא יצא יותר, ג' חוברות ראשונות יצאו ע"י אלעזר רוקח, יצחק פרנהוף, אברהם לבנסהארט, סטניסלב שבט-אייר תרס"ו בדפוס א. סאלאט.]
 42. ספר כסף מזקק אשר טפחתי ורביתי לצרף ולזקק נימוקי ... הרמב"ן ז"ל על התורה ... אברהם ליבליין, למבערג נדפס ע"י דוד שמואל ראטה,
  תרנ"ח לפ"ק.
  ד, לו דף.
  KESEF MESYKOK, Verlag von Abraham Lieblein in Buczacz, Buchdruckerei Chaim rohatyn Lemberg 1897

  [הסכמות הרבנים ר' פייוול הלוי אבד"ק בראדשין מחבר ס' גידולי הקדש ור' מאיר אריק אבד"ק יאזלוויץ ור' שמואל ישכר שטארק מו"צ בוטשאטש, עוד יש שם הקדמת המחבר והערות מהרב הגאון מ' מאיר אבד"ק יאזלוויץ.]
  תכלית הספר לתקן כמה טעויות שנפלו בפירוש הרמב"ן על ידי המעתיק או הדפוס ופעמים שבא שם פירוש על שני כתובים כאחד והקורא קורא ואינו מבין.

 43. ליקוטי תורה מס' תכלת מרדכי ... מוהר"ר שלום מרדכי הכהן, סטומארע, דפוס מאיר ליב הירש, תרצ"ג.
  ט"ז [צ"ל כד] דף, °8
  41א מגן אבות [מהר' מרדכי מנעט ובראשו ח"י והערות מהרב שלום מרדכי הכהן...].
  פיעטרקוב, א. רייזנגרטן, תרס"ד – 1903.
  [6], 108 ע', °2
  בראש הספר הקדמת המתרגם ובסופו הערות למונחים.
 44. ג' ספרים נפתחים ספר מחזה אברהם על חמשה חומשי תורה חוזה דוד על נביאים וכתובים ועוד חזון למועד אמרים נעימים על מועדי ה' ... בהוצאת הני תרי גיסי הרבנים צבי הירש ומהר שמעון בני הרב מו"ה יצחק מבוטשאטש, [לעמבערג] ברכ"ת דו"ד לפ"ק.
  מד, ב דף, °4
  MACHZE ABRAHAM Eigentum u. verl/ des Simon Wahrmann, Druck von A. Waydomicz vormais M. F. Poremba in Lemberg 1876.
  [בהקדמת נכד המחבר קצת מתולדותיו של הראב"ד ז"ל.]
 45. מילי דחסידותא, הר' אברהם דוד וואהרמן, הגהות על ספר חסידים, הוצאתי לאור ... שמעון בהרב ... יצחק נכד המחבר, קאלאמעא, תר"ן.
  40 דף, °8
 46. ספר מילי דחסידותא .... כהני מילי דחסידותא משנה חסידים מרבינו יהודה החסיד ז"ל שנה וםירש כל שישנו בנותן טעם ... הגאון הקדוש .... מו"ה אברהם דוד זללה"ה אבד"ק בוטשאטש. נדפס מחדש בהוספות רבות מכתי"ק הגה"ק המחבר ... ונלווה אליו הגהות על ס"ה מהרב ... מהרש"מ ....אבד"ק ברעזאן, והובא לביהד"פ ע"י ... מנחם מני קראפער מק' חוסט ... מ. סיגעט, בדפוס ... ר' אברהם קויפמאן ובניו, תר"ע.
   כ"ב 2 דפים, °8
 47. ספר מלחמות בלאך אשר לחמתי לו באמרי פי ... בבית ה"קמינע הבאכנית" ובמקהלות אלפי ישראל ... בביהכנ"ס הגדולה דעירנו בוטשאטש אנכי הצעיר יהודה הלוי לייזנר מגיד מישרים יליד בוזנאב המתגורר בבוטשאטש, בשנת כבו"ד יוס"ף שמוא"ל בלו"ך יחי"ה לפ"ק.
  48 עמ'. °16
  Lemberg 1891
 48. ספר מנורת זכריה חיבור נפלא בעומק הלכה ובפוסקים שחיבר ר' זכרי' מענדל מק"ק בוטשאטש ונקרא במדינה זו ר' מענדל פאדהייץ בהרב המופלג הנגיד המפורסם חריף ומקשה ומפולפל כמ' ארי ליב מבוטשאטש שהיה מנהיג המדינה בגליל לבוב וכל המדינות השייכים להגליל והיה נקרא בפי כל ר' ליבוש ראש המדינה פ"פ דאדר, תקל"ו.
  ג, פד דף. °2
  [המחבר היה מחותנו של הגאון בעל פני יהושע ובפתיחת ספרו מספר ייחוסו להמהרש"ל ולהרמ"א ולהמהד"ם פאדובא ולשאר גאוני ישראל.]
 49. ספר מנחת עני חדושים של חושן משפט אשר חנני ה' הק' שמואל ישכר שטארק מורה ודאין פה קרתא קדושה ביטשאטש.הובא לבית הדפוס ה"ה ... יעקב משולם ניק. לעמבערג, בדפוס חיים ראהטין. תרנ"ד.
  ב, ע דף, °8
 50. ספר מנחת קנאות, חדושים על מס' סוטה והגהות על ש"ע אורח חיים יקראו בשם מנחת פתים, אשר בעזה"י חברתי אני הצעיר מאיר אריק אבד"ק יאזלוויץ בהרב מו"ה אהרון יהודה זלה"ה. הובא לבית הדפוס ע"י מוהר"ר יעקב משולם ניק. לעמבערג, בדפוס חיים ראהאטין, תרנ"ד.
  ב, ע דף, °8
 51. מקור חסד, צוואת ר' יהודה החסיד; מילי דחסידותא צוואת הר' אברהם דוד וואהרמן, עם הגהות הרש"מ מברעזאן והערות הר"ר מרגליות, לבוב, תרפ"ג.
  43 עמ' °8
 52. ספר מקור חסד צוואת רבינו יהודא החסיד עם מילי דחסידותא מהגאון הקדוש רבנו אברהם דוד מבוטשאטש, הגהות מהרש"מ מהגאון האמיתי רבנו שלום מרדכי הכהן מבערזאן ונלוו להם הגהות והערות ... ממני ראובן מרגליות הוצאה ב' עם תוספות. לבוב, תרפ"ח.
  כא, ב דף, °8
 53. ספר משמרת הקודש עשוי באמת וישר לשמור דרך ... אדמו"ר מה"ו אברהם דוד ... בספר הנכבד דעת קדושים הנדפס בשנת תרל"א ומפני כי עלה בדפוס קמשונים וחסרונות רבות הן בגוף הספר הן בהגהות גידולי הקדש ומקדש מעט אשר סביב שתו עליו תלמידו .... מו"ה פייבל הלוי אבדק"ק בראדשין בא עתה הרב הנ"ל לתקן הטעויות שבדפוס ולמלאות החסרונות וגם שת עליו נוספות מכת"י רבו הגאון הנ"ל ... והרב הנ"ל עשה .... מטעמים בהגהותיו גידולי הקדש כל אלה חברו בשם השמטות לדעת קדושים ואחריו ... קונטרס התשובות ... לעמבערג, ברכ"ת טו"ב 1879.
   
  1, מט דף, °2

  51א משפט שלום על השו"ע חו"מ ... מוהר"ר שלום מרדכי הכהן. לעמבערג,
  י. מ. שטאנד, תרל"א.

  2 119+8 1 דף.

  51ב --- ווארשא, פ. ראזען; פיעטרקוב, דפוס ש. בעלכאטאווסקי, תרס"ג 1902
   

  [1], ק. ז-כט דף. °2
 54. ספר המתנגדים לה"ר יצחק פרנהוף, סיפורים. "ספרי נפש" הביא לבית הדפוס והקדים הקדמה ישראל כהן. תל אביב, הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד "דביר" תשי"ב.
  216 דף, °8
  תמונת המחבר וחתימתו ותמונת מצבת קברו.
  [תוכן העניינים, ישראל כהן, יצחק פרנהוף, ויליאם פרנהוף, זכרונות לבית אבי, סיפורי מתנגדים, 10. סיפורים, 6. קוים ושרטוטים 3. מאמרים 3. נספחות שני מכתבים, חילופי ברכות.]

  52א נחלת יעקב חלק ראשון בו ביאורים על התורה והרבה אגדות ... וגם איזה הספדים אשר דרש והספיד מוהר"ר יעקב מליטא .... חלק שני בו חידושי הלכות בסוגיות שונות ואיזה שו"ת .... גם איזה תשובות מבן בתו ... מו"ה אברהם תאומים ... ברעסלויא, תר"ט.
  6 + 40 + 58 דף. °2

  52ב נחלת יעקב בו ביאורים ... על התורה ... מוהר"ר יעקב מליטא ... לעמבערג, דפוס אורי זאב וואלף סאלאט, תרמ"ז

  10 + 78 דף. °8

  עם הקדמה ארוכה מנכדו ר' אברהם תאומים. הס' הזה נדפס בפעם ראשונה בברסלוי, שנת תר"ט ועתה נדפס שנית בהשמטת החלק של שו"ת וחדושים מנכדו הנ"ל.

 55. נשמת חיים דברי הספד ותנחומים על פטירת אדמו"ר האי הגאון רשכב"ה בוציאנה קדישה איש אלקי קודש הקדשים מוהר"ר אברהם דוד זצללה"ה זי"ע ועץ החיים בתוך הספר מובא הרבה דברים קדושים מרבינו הקדוש הנ"ל. [זאלקווא, תר"א.]
  25 דף °8

  [לא נטל המחבר רשות מגדולי הצדיקים והחסידים ולא מזרע קודש הרב זצ"ל כי לא רצה שידעו ממי יצאו הדברים. כי לא לכבודו עשה את ספרו כי אם למען ליקרא דשכבי ודחיי הספר בעיקרו דברים ששמע המחבר מפי הראב"ד זצ"ל.]

 56. ספר סידורו של שבת שחיבר כבוד הרב הגאון הגדול מהר' חיים זצוקללה"ה שהיה אב"ד דק"ק מאהלוב ובקהלות החשובות דמדינות וואלחי באוטשאן וקעשנוב וטשערנאוויץ וגליל באקווינא ולבסוף ימיו נסע לארץ הקדושה הובא לבית הדפוס ע"י הנבון והמשכיל מ"ה מיכל וואלף. למברג כת"ר לפ"ק.
  חלק ראשון ג, נ דף חלק שני לב דף, °8
 57. ספר מדורו של שבת כנ"ל חלק ראשון ד,ס דף חלק שני מ דף, חמ"ד תש"ד.
 58. ספרי שעשעים. תמונות, ציורים וספורים, שירים תעודות וביאורים מאת סופרים שונים, ערוכים וסדורים ע"י איצי פערנהאף, חוברת א-ו, קראקא – דראהאביטש, תרנ"ו – תרנ"ח.
  5 חוברות  °16

  ספרי שעשעים. קבוצה שניה,. תמונות, ציורים וספורים, שירים ומאמרים, מאת סופרים שונים, ערוכים ע"י יצחק פערנהאף, א – ב Drohobycz 1899.
  חוברת אחת (56 עמ'), °8

 59. ספר עזר מקודש על הלכות גיטין ושמות אנשים ונשים עם גידולי הקדש ומקדש מעט ... בביאור דברי הדעת קדושים ... וגם נאספו שמה בקיצור דברי הדעת קדושים להבין גמר דעתו בהלכה, ולפעמים הוסיף מדעתו איזה דין ... הגאון ... שרגא פייבל הלוי זצ"ל אבד"ק בראדשין תלמיד מובהק לרבינו הגאון בעל דעת קדושים. בילגורייא,
  בדפוס נטע קראנענבערג, תרצ"ג.
  נח דף. °2
  SEFER EZER MEKUDOSZ, St. Chowanies Drikarnia I Litogr. Sranislawow.

  המעטפה מצויירת בידי הצייר שטשערבעטקה.

 60. הפליט מירושלים ספר חרבן ירושלם מהר"ל פיליפזאהן, מתרגם מאשכנזית ע"י פל"א בן רש"ל [הר' אריה ליב פאהרילעס בן ר' שמואל].
  פרעמישלא, תרמ"ח.
  11 דף. °8

  58א ספר פעמן זהב; פירוש והגהה על ספר שמלה חדשה, הלכות טריפות ... מוהר"ר אליעזר דיכטער וכמה תשובות מכ"ק ... מר"ן שלוש מרדכי [שבדרון] ...
  בילגוריא, דפוס י. ח. וויינבערג תרצ"ג

  [2] 6, 327 ע'. °4
 61. ציון לנפש הר' שמואל פאהאריללעס, שיר וקינה מהר' איצי פערנהאף.
  דראהאביטש, תרצ"ד.
  64 עמ'. °8
 62. קונטרס תר"ל עם כללי הכי רביתייהו מהגאון ... רבינו אברהם דוד האבד"ק ביטשאטש אשר כבר נדפסו ובאו בס' דעת קדושים ועתה נדפסו עם ביאורי דברי אברהם ... ממני השפל יחזקאל פרענקיל ... הוסיאטין.
  קאלאמעא, בדפוס של אלטער טייכר תרצ"ג.
  ד, מח דף. °4

  60א ספר קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת [מאת שלמה גאנצפריעד] ... ולהחיבור הזה נצמד קונטרס ... בשם אהבת שלום וכו' ... חידושי הלכות רבות לשבת .... אשר חידש ... מו"ה שלום מרדכי...
  ווארשא י צ. לעוו, תר"ס.

  [1] דף, 312 ע'. °8
 63. ספר שאלות ותשובות אמרי יושר חלק א' לה"ר מאיר אריק אבד"ק יאזלוויץ. מונקאש, דפוס שמואל זנוויל כהנא וחתנו עוזר הכהן פריעד, תרע"ג.
   
  4 קו דף, °2

  ספר שאלות ותשובות אמרי יושר חלק ב' לה"ר מאיר אריק מלפנים אבד"ק יאזלאוויץ ואבד"ק בוטשאטש וכעת אבד"ק בק"ק טארנא. י"ל ע"י תלמידו נכדו הרב קלונימוס קלמן אראק והרב מו"ה יחיאל מיכל פרעמינגער.
  קראקא, דפוס מ' לענקאוויטש, תרפ"ה.

  ד, קכד דף.
 64. שאלות ותשובות זכרון משה האו"ה והיו"ד לה' משה ברומער ז"ל האבד"ק בוזנוב עם הגהות בן המחבר מו"ה יחיאל מיכל ברומער ראבד"ק בוטשאטש. ובסוף הספר מקצת מחידושי בן המחבר הר' נחום ברומער ז"ל אשר נאסף לעמיו בימי עלומיו והשאיר אחריו חידושי תורה בפלפולים ישנים .... ונקובים בשמות. הגהות בני משה על האו"ה ... בהוצאת בו הישיש החסיד ר' יעקב ברומר. הוסיאטין, בדפוס של פ. קוואלעק,
  תרס"ו לפ"ק.
  ו, קד דף. °2
 65. ספר חסד לאברהם שו"ת על ד' חלקי הש"ע מאת הר"י אברהם תאומים לפנים אבד"ק זבארוב וכעת אבד"ק בוטשאטש. לעמבערג, נא אל תמחה חסדי לפ"ק 1857.
  א, קלא, עג דף, °2
 66. ספר חסד לאברהם מהדורא תנינא שו"ת על ארבעת חלקי הש"ע וחידושים נפלאים על הרמב"ם הלכות פסח והלכות עבודת יוה"כ, חלק ראשון או"ח ויו"ד חברו .... מרנא ורבנא אברהם תאומים זצללה"ה אבד"ק ביטשאטש וקמיננץ פאדאלסקי....ובעודנו עול ימים כבן שש עשרה שנה כבר זכה לכתר תורה בק"ק זבארוב ועוד משם יצא טבעו בעולם בהגהותיו ותשובותיו הנספחים לספר נחלת יעקב לאבי אמו ורבו המובהק רבינו יעקב מליסא .... לעמבערג, דפוס של אורי זאב וואלף סאלאט, תרנ"ח לפ"ק.
  א, מב ב דף, °2

  ספר חסד אברהם מהדורא תניינא כנ"ל חלק שני אהע"ז וחו"מ וחידושים על הרמב"ם הלכות קרבן פסח והלכות עבודת יוה"כ, לעמבערג, כנ"ל, תרנ"ה.

  א, סב דף. °2
 67. שאלות ותשובות מהרש"ם לה"ר שלום מרדכי הכהן, מלפנים אבד"ק פאטק ואבד"ק יאזלוויץ וראבד"ק ביטשאטש וכעת אבד"ק ברעזן במדינת גאליציען ... חלק אחד מן תשעה מהדורות ... בהוצאת ... פייוויל ראזין. ווארשא, בדפוס שולדבערג ושותפו, כ"י אי"ן מחסו"ר ליראי"ו לפ"ק.
  40, 218 עמ'. °2

  אחרי ההקדמה התנצלות המעתיק על שלא הדפיס שמותיהם של השואלים "בתואר הוד והדר כפי ערכם".
  שאלות ותשובות מהרש"ם לה"ר שלום מרדכי הכהן חלק שני .... פיעטרקוב, בדפוס ר' אברהם רויזענגארטאן, תרס"ה לפ"ק 1904.

  242 טמ' °2
  [בסוף מפתחות והערות ותיקונים לחיבורו גילוי דעת]
 68. ספר נטע שעשועים שו"ת על ארבעה חלקי ש"ע לה"ר צבי הירש ... אב"ד דק"ק ביטשאטש, הובא לבית הדפוס ע"י בן המחבר הר"ר יחיאל איכל. זולקאווא, דפוס מאיר זאב מאיר האפטר, תקפ"ט.
  פד דף. °2

  [הקדמה מבן המחבר, אזהרה דברי התנא דבי נשיאה ... מו"ה אברהם דוד האב"ד דק"ק ביטשאטש צ"ו סימנים בספר ובהם תשובות לרוב גאוני דורו.]
  "קראתי שם הספר הזה נטע שעשועים כי עולה מספרו שמו ושם אביו ושני חייו צבי הירש בן יעקב ושני חייו הי' עד שנים": הקדמה לספר נטע שעשועים שבט תקפ"ט לבנו ה"ר יחיאל איכל.

 69. ספר שאלות ותשובות רבינו משולם איגרא לה"ר משולם איגרא אבד"ק טיסמניץ ובק"ק פרעשבורג לאורח חיים ואבן העזר ווארשא תרמ"ח.
  6, 132 עמ' °2

  ספר שאלות ותשובות רבינו משולם איגרא לה"ר משולם איגרא יו"ד, חו"מ ווארשא תרמ"ה.

  72, 38 עמ' °2
  [ובסופו 4 עמ' הספד שקונן עליו הגאון מו"ה משה סופר בעל חתם סופר].
 70. ספר שער התפלה חיברו כבוד הרב הגאון ... מוהר"ר חיים זצלל"ה שהי' אב"ד בק"ק מאהלוב ובכמה קהלות קדושות דמדינות וואליחיי באטשאן וקעשינוב וטשערניוויץ וגליל באקיוויני ובסוף ימיו נסע לארץ הקדושה ושלח משם החיבור הלז בכדי להדפיסו ולהפיץ מעיינותיו חוצה. בעל המחבר ספר סידורו של שבת וספר באר מים חיים על התורה ... מאהלןב להתפלל בעשה לפ"ק.
  ב, קטו דף °8

  [נספח שאלה ותשובה לענין קטרוגו של הגאון בעל נודע ביהודה שקרא תגר על אמירת לשם יחוד] י דף.

 71. ספר שער התפלה חיבורו של הרב הגאון הגדול .... מוהר"ר חיים ... שהיה אב"ד דק"ק מהלוב ... וטשערנוויץ ... ובסוף ימיו נסע לארץ הקדושה ... ושלח משם החיבור הלז ....
  א, עז דף [תש"ד] °8
  [שאלה ותשובה לענין אמירת לשם יחוד כאן בראש הספר]
 72. ספר שער התפלה כנ"ל לעמבערג 1858
  ס דף.
  [שאלה ותשובה לעניין אמירת לשם ייחוד כאן בראש הספר]
 73. תהלה לדוד פירוש על תהלים להר' אברהם דוד וואהרמאן. לבוב, תרל"ב.
  200 דף. °8
 74. ספר תולדות הראב"ד בו יספר תולדות האדם הגדול בענקים, איש אלקי קדוש, אלופנו גאון הגאונים, וחסיד כאחד מראשונים, ראש גולת אריאל, בשם ר' אברהם דוד אב"ד מבוטשאטש, נודע ביהודה ובישראל חבר מאתי ... אליהו צבי שמערליר בבראדטשין, לעמבערג תר"ז 1890.
  72 עמ'.  °16
  [המחבר הוא בן בתו של הגאון ר' פייבל הלוי שרייער אב"ד בק"ק בראדשטין] אשר יצק מים על ידי הרב הגאון ... מו"ה אברהם דוד שלש שנים ואליו נודעו כל קורות ימי חייו מתחילה ועד סוף, וגם על כל דבר שפק ... בקרב לב אא"ז ... בנדון תולדותיו השגתי מכתבים מנכדי הרב הגאון ראב"ד ז"ל ... כמו מאת הרב החסיד מו"ה יצחק וואהרמאן ומאת בנו המופלג מו"ה ישראל ליב וואהרמאן ... כל זאת מראשית כזאת הודעתי, למען לא יהיה פתחון פה למבקרי לאמר, כי שקר מלי ועל אדני כזב נוסדה מחברתי הקטנה.
 75. ספר תיבת גמ"א נוטריקון גמרא מדרש אגדה חבור ... על התורה על כל סדר מענייני בגפ"ת ודברי מוסר ... בפלפול וסברות וחקירות בדינים ופוסקים אשר חיבר .... מו"ה יוסף תאומים המפורסם בחבוריו היקרים פרמ"ג .... ביארתי דבריו ... אני ש"יש (שמואל יששכר שטארק) מורה ודאין פה ק"ק בוטשאטש. דראהביטש, תרנ"ט.
   
  ב, ס דף.  °4
  73א תכלת מרדכי של התורה... מוהר"ר שלום מרדכי הכהן מברעזאן.
  מ. סיגעט, דפוס י רויזענטהאל תרע"ג
  [7] נג, קנב, 2, [1] דף.  °4
 76. ספר תפלה לדוד בענייני ברכות ובנסחאות התפילה ... אשר השאיר אחריו ... הגאון הקדוש רשכבה"ג .... מו"ה אברהם דוד ... אבד"ק בוטשאטש. הספר הזה נדפס זה שנה ומצד חשיבותו ... הדפסתיו שני [!] הצעיר שמעון בהרב החסיד מו"ה יצחק נכד המחבר, קאלאמעא בדפוס אלטר טייכער, תפל"ה לדו"ד גדו"ל מא"ד לפ"ק.
 77. תפלה לדוד, הר' אברהם דוד וואהרמאן. עניני ברכות ונוסחאות התפלות.
  לבוב, תרל"ו. נדפס שנית: שם תרמ"ו.
°8
לבסוף מזכיר אני ספר שמחברו אינו בן בוטשאטש, אבל הספר נדפס בבוטשאטש ואני בעל רשימה זו הגהתיו. והוא אחד משלושה ספרים ערבים שנדפסו בדפוס בוטשאטש.
הא לך בקיצור שער הספר,
פרדס המלך מלכו של עולם אשר נטע אורן ... בעדן ג"ן ספר תורת האלקים נ"ך ואגדות הש"ס ומדרשים ע"פ פשט רמז דרוש סוד האי גברא יקירא חד מחסידי קמאי איש פלא בקי בחדרי תורה וכל רמז לא אניס לי' כק"ש ר' פנחס ב"כר דוד נ"ע הנקרא בפי כל ר' פנחסל סאסיש ע"ש אמו, אשר יצק מים על יד איש הרוח מרן ק"הק הר"הם מנאדבורנא בעל צמח ד' לצבי ז"לת. מתושבי העיר סטאניסלאב המעטירה יצ"ו.
סדרו ערכו אף הציב לו ציונים בנימין צעיר בן ישראל המכונה שמערלער מתושבי סטאניסלאב יצ"ו.
יפיץ אורו ע"פ תבל ע"י הגבירה נכדת ה"המח ז"ל מ' יוטא אשר ה"ר משה קאזווין נ"י מסטאניסלאב ....
הן משמים זכו לי בהשתדלותי ... להביא את אלה החידושים למכבש המדפוסים.[!] ולהציג אמרים. בפתחי שערים. מגדלות המחבר הק' ונפלאותיו אשר פעל ועשה. תנועיניכם בראש דבר. אחת אל אחת. ותשבעו עונג ונחת. משה"ק ממשפחת האגיר המכונה בערגער בלאאמ"ור הגאון החסיד מו"ה ישראל שליט"א האב"ד בכמה ק"ק ... שנה מבורכת לפ"ק.
PARDAS HAMELECH Volksdruckerei W. dratler Buczacz 1907.
(מעבר לעמוד השער: ) בדפוסו של זאב דראטלר, בוטשאטש תרס"ח.
ו, קפז דפים. °8

ש"י עגנון